Algemene voorwaarden Stienen Bedrijfselektronica B.V.

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stienen Bedrijfselektronica B.V.
(verder te noemen “Stienen” ) gedane aanbiedingen, gedane adviezen, leveringen en overeenkomsten (hierna gezamenlijk te noemen “de levering”) waarbij Stienen partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn.
Indien twee of meer opdrachtgevers een overeenkomst terzake een en hetzelfde zijn aangegaan, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele opdrachtverlening en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

1.2 Alle andere voorwaarden, al dan niet van derden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Stienen zich bevoegd vertegenwoordigd uitdrukkelijk en schriftelijk met deze andere voorwaarden akkoord heeft verklaard.

1.3 Ook indien er in eerste instantie een schriftelijke opdracht door opdrachtgever wordt verstrekt aan Stienen en/of een schriftelijke offerte aan opdrachtgever wordt verstrekt en nadien louter elektronisch wordt gecontracteerd, heeft opdrachtgever ingestemd met het elektronisch ter beschikking stellen van deze voorwaarden, alsmede met het feit dat tussen haar Stienen verder elektronisch zal worden gecontracteerd.

Artikel 2 Offertes
2.1 Alle door Stienen uitgebrachte offertes zullen schriftelijk worden uitgebracht, zijn vrijblijvend en hebben, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 45 dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.
Partijen komen overeen dat communicatie ook elektronisch bijvoorbeeld per e-mail mag plaatsvinden.

2.2 Offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens omtrent het door haar voorziene gebruik, haar (bedrijfs-) behoeften etc. Van de juistheid van deze gegevens mag door Stienen steeds worden uitgegaan.

2.3 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen in de offerte c.q. de levering kunnen alleen met schriftelijke toestemming van beide partijen plaatsvinden en worden in dat geval geacht deel uit te maken van de overeenkomst van opdracht.
Indien Stienen de door haar voorgestelde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen schriftelijk aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven of een begin met de uitvoering van die wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen heeft gemaakt en opdrachtgever niet binnen vijf dagen na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven hiermee niet akkoord te zijn, wordt de in de vorige zinsnede bedoelde toestemming geacht te zijn verleend.
2.4 Een offerte wordt in elk geval door opdrachtgever geacht te zijn verworpen indien een daarop gebaseerde order niet binnen 6 weken ondertekend aan Stienen is geretourneerd.

Artikel 3 Overeenkomst en prijzen

3.1. Een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt niet eerder tot stand dan nadat Stienen de opdracht heeft ontvangen, deze schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd heeft, dan wel met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
Indien opdrachtgever ervoor gekozen heeft om zich te laten vertegenwoordigen door een derde komen alle gevolgen daarvan uitsluitend voor rekening en risico van opdrachtgever en geldt hetgeen in deze voorwaarden is opgenomen mutatis mutandis eveneens voor die vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger en opdrachtgever zijn hoofdelijk verbonden jegens Stienen.

3.2. Indien opdrachtgever binnen 7 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging niet heeft gereclameerd, gaat hij met de inhoud van deze bevestiging akkoord.

3.3 Een opdracht verstrekt door de opdrachtgever is voor deze opdrachtgever bindend ongeacht de wijze waarop deze is gegeven.

3.4 De door Stienen gehanteerde tarieven en geoffreerde bedragen zijn danwel vast, danwel bepaald op basis van nacalculatie en gelden exclusief de op het moment van facturering geldende BTW.

3.5 De in de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op de datum van de offerte, ook met betrekking tot de in artikel 2.3 genoemde wijzigingen aanvullingen en/of uitbreidingen en zijn bindend, tenzij de levering meer dan 6 maanden na deze datum wordt uitgevoerd.
In dat laatste geval is Stienen gerechtigd de prijzen aan te passen aan de tot de datum van feitelijke levering opgetreden prijswijzigingen van grondstoffen, materialen, onderdelen, arbeidslonen, valutakoersen, assurantiepremies, vervoerskosten, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere al dan niet van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen en/of toeslagen.

3.6 Het verpakken, in- en uitladen en het vervoer van materialen, alsmede de verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) ten behoeve van de werkzaamheden geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

De aan deze activiteiten verbonden kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Deze kosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 4 Levering

4.1 Met de totstandkoming van een overeenkomst als bedoeld in artikel 3.1 verbindt Stienen zich tot niet meer dan de levering.
Deellevering is toegestaan.
Eventuele mededelingen door Stienen gedaan, zullen nimmer als adviezen mogen worden aangemerkt, tenzij Stienen daarvoor een los van de levering staand honorarium heeft bedongen.

4.2. De opdrachtgever is verplicht de levering op de met Stienen overeengekomen plaats af te nemen.
Indien de opdrachtgever de levering niet afneemt, zullen niet afgenomen zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever door Stienen worden opgeslagen.

4.3. Stienen zal geen meerwerk verrichten dan na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever.
De kosten van het meerwerk worden in rekening gebracht bij de opdracht gever.
Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraak op vergoeding van meerwerk onverlet.

4.4. De door Stienen aangegeven levertermijnen en tijden gelden bij benadering en zijn geen fatale termijnen.
Het niet aanhouden van de levertermijnen en -tijden kan niet aangemerkt worden als een toerekenbare tekortkoming van Stienen en geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of de opdracht te annuleren en levert evenmin een grond voor schadevergoeding op.
Indien levering conform de door Stienen aangegeven levertermijnen en tijden onmogelijk blijkt te zijn, zal Stienen dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever kenbaar maken en zullen partijen in onderling overleg nadere afspraken maken.

4.5. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door anderen dan door Stienen ingeschakelde derden uit te voeren (voorbereidings-)werkzaamheden en/ of leveringen die niet tot de overeenkomst van Stienen behoren, zodanig tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door Stienen daarvan geen vertraging ondervindt.
Bij gebreke daarvan zullen wachturen en/of overige schade en/of kosten aan opdrachtgever doorbelast worden.

4.6. Stienen heeft het recht de levering geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren in welk geval op deze voorwaarden ook door en ten behoeve van deze derden een beroep kan worden gedaan.

4.7. Levering zal plaatsvinden Ex Works conform de meest recente versie van de Incoterms, vanuit de vestiging van Stienen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Het risico van de levering gaat over op het moment dat Stienen de levering ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.
Eventuele schade tussen het moment waarop het product de vestiging van Stienen verlaat en het moment waarop de levering aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, al dan niet doordat Stienen ten behoeve van afnemer andere activiteiten na levering Ex Works verricht, komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Garantie
5.1. Indien de opdrachtgever aan alle op haar rustende verplichtingen heeft voldaan, zal Stienen jegens de opdrachtgever in beginsel een garantieperiode van 1 jaar na datum verzending van de levering en een garantieperiode van 3 maanden na verzending van een gerepareerd product hanteren.
Stienen is te allen tijde gerechtigd om schriftelijk een afwijkende garantieperiode overeen te komen.
De kosten van transportof verzending, demontage of montage en/ of reis en verblijfkosten, komen ondanks garantie te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

5.2. Stienen zal geen garantie geven als de gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door opdracht- gever en/of ingeschakelde derden; - installatie, montage, wijziging of reparatie door de opdracht- gever of door (door opdracht- gever) ingeschakelde derden; - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door op- drachtgever; - overspanning; - waterschade; - een defecte zekering; - inductie; - bliksemschade;

5.3. Door Stienen zal geen garantie worden gegeven ten aanzien van op het moment van levering niet nieuwe zaken, het keuren en repareren van zaken van de opdrachtgever en/of onderdelen waarvoor reeds fabrieksgarantie is verleend.

Artikel 6 Betaling en zekerheid

6.1. Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden op de wijze zoals op de facturen vermeld.
Indien geen termijn vermeld staat, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Stienen zal opdrachtgever hiertoe een factuur sturen.
Stienen behoudt zich het recht voor periodiek facturen te zenden.
Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Stienen is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid tot maximaal het totaalbedrag van de levering te verlangen.
Deze zekerheidstelling kan uitsluitend ter bepaling van Stienen gevraagd worden in de vorm van een voorschot, hypothecair zekerheidsrecht en/of een pandrecht en/of een haar conveniërende afroepbankgarantie.
Op eerste verzoek van Stienen dient opdrachtgever deze zekerheid te verschaffen.

6.3. Bij niet tijdige vooruitbetaling of het niet verstrekken van de door Stienen verlangde zekerheid is Stienen niet gehouden te leveren en is zij desgewenst gerechtigd na schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Stienen tot enige schadevergoeding is gehouden.

6.4. Stienen is bevoegd de bedragen die zij opdrachtgever of andere tot hetzelfde concern als opdrachtgever behorende vennootschappen eventueel verschuldigd is te verrekenen met bedragen die opdrachtgever verschuldigd is aan Stienen.
6.5. Wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen jegens Stienen niet nakomt, komen voor zijn rekening alle door Stienen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van haar vordering.
Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim bij het vestrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
Zodra opdrachtgever in verzuim is, is zij tot de dag der volledige betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd over het bedrag dat aan Stienen is verschuldigd.
6.6. Al hetgeen Stienen van de opdrachtgever te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar indien en voor zover de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, danwel verandering van zeggenschap binnen deze onderneming of groep van ondernemingen waartoe opdrachtgever behoort.

Artikel 7 Opschorting en ontbinding
7.1. Stienen is gerechtigd om, indien de opdrachtgever enige verplichting van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, danwel indien goede grond bestaat om aan te nemen dat de opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, danwel indien goede grond bestaat dat de opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van artikel 10 of artikel 11 niet nakomt of zal nakomen, alsmede bij faillissement, surseance van betaling, ontbinding, liquidatie en stillegging van de opdrachtgever en/of onvoldoende liquiditeit van de opdrachtgever of bij een verandering van zeggenschap binnen de onderneming van opdrachtgever, de uitvoering van de overeenkomst/levering zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd de overige aan Stienen toekomende rechten geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Stienen is daarbij niet gehouden tot enige schadevergoeding die de opdrachtgever als gevolg van deze gehele/gedeeltelijke opschorting/ ontbinding lijdt.

7.2. In de in artikel 7.1. genoemde gevallen zijn alle vorderingen die Stienen op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen met onmiddellijke ingang opeisbaar.

7.3. De opdrachtgever is verplicht om Stienen onverwijld op de hoogte te stellen indien zich een van de in artikel 7.1. genoemde situaties voordoet.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Stienen geleverde of nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Stienen totdat alle vorderingen van Stienen op de opdrachtgever betreffende die zaken en daarmee gepaard gaande kostenvolledig door de opdrachtgever zijn voldaan.

8.2 Stienen is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud geleverd zijn en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren.
De opdrachtgever dient Stienen te allen tijde ongelimiteerde toegang te verschaffen tot de terreinen en/ of gebouwen ter inspectie van de zaken of ter uitoefening van haar rechten.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de vormgeving daarvan, brochures en programmatuur van Stienen en zaken die Stienen bij uitvoerring van de overeenkomst ontwikkelt en/ of gebruikt, blijven eigendom van Stienen, tenzij deze reeds aan derden toekomen en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Stienen voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding alsmede voor alle kosten die in verband daarmee voor Stienen ontstaan, inclusief kosten van rechtsbijstand.

Artikel 10 Sanctiemaatregelen

10.1 De opdrachtgever garandeert dat hij, noch zijn vertegenwoordigers of iemand voor wie hij handelt of wie hij in welke vorm dan ook bijstaat onder directe of indirecte leiding staat van een persoon, rechtspersoon of enig ander instelling die is aangewezen, genoemd of geïdentificeerd op grond van nationale of internationale wet-of regelgeving op het gebied van sanctiemaatregelen in de ruimste zin van het woord handels- en/ of economische sancties, verboden of beperkingen zijn opgelegd.

10.2 De opdrachtgever garandeert dat hij het product niet zal doorverkopen aan en geen commerciële relatie zal onderhouden met een land, persoon, rechtspersoon of enige ander instelling die is aangewezen, genoemd of geïdentificeerd op grond van nationale of internationale wet- of regelgeving op het gebied van sanctiemaatregelen in de ruimste zin van het woord en op wie in de ruimste zin van het woord handels- en/ of economische sancties, verboden of beperkingen zijn opgelegd.

10.3 In geval van schending door de opdrachtgever van een beding in artikel 10 genoemd kan Stienen de overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder gehouden te zijn tot enige aansprakelijkheid en/of schadevergoeding.

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Stienen volledig van iedere aansprakelijkheid, schadevergoeding, bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke boete waartoe Stienen wordt veroordeeld of die aan Stienen wordt opgelegd wegens het schenden van sanctiewetgeving in de breedste zin van het word.

Artikel 11 Verwerking persoonsgegevens

11.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door Stienen persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving.

11.2 Stienen kan persoonlijke gegevens verwerken.
Stienen doet dit onder meer, doch niet uitsluitend, voor de volgende doelen, te weten het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst voor de facturatie en betalingsadministratie, voor het waarborgen van haar kwaliteit en het ontwikkelen van haar diensten, voor marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing voor diensten en/of producten.
De door opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens worden opgenomen in de klantenadministratie van Stienen.
De verwerkingshandelingen van de voornoemde gegevens worden voor zover relevant bijgehouden in een daartoe bestemd register.
De gegevens worden niet zonder voorafgaande mededeling aan of, voor zover op de grond van de relevante wetgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens vereist, toestemming van de opdrachtgever voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen tussen Stienen en opdrachtgever.

11.3 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij steeds rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

11.4 Stienen zal te allen tijde zorgvuldig omgaan met de aan haar verstrekte gegevens.
Stienen is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de opdrachtgevers of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters en databanken.

11.5 Stienen bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk toegestaan of verplicht is voor de hierboven genoemde doelen.
Stienen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

11.6 Stienen is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van een opdrachtgever indien deze optreedt als verwerker van persoonlijke gegevens, ongeacht de wijze waarop deze schade is ontstaan.
Opdrachtgever vrijwaart Stienen voor in verband met onder meer de AVG opgelegde boetes en aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt door de opdrachtgever of waarvoor de opdrachtgever uit andere hoofde enigszins verantwoordelijk is.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Stienen voor schade die het gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming -bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW te bewijzen door de opdrachtgever-, is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie, beperkt tot ten hoogste dat deel van het factuurbedrag dat betrekking heeft op een door de opdrachtgever bewezen tekortkoming van Stienen in de betreffende levering en is te allen tijde beperkt tot de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.

12.2 Stienen is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van door haar ingeschakelde leveranciers of andere (rechts)personen, of schade die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.

12.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor handelingen of nalaten van zijn ondergeschikten of door of wegens hem ingeschakelde derden alsmede iedereen die op het terrein aanwezig is.
Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.
Bij wege van vaststelling ex artikel 7:900 BW geldt dat de opdrachtgever dient te bewijzen dat ingeval van een dergelijk gebrek de schade niet daardoor is veroorzaakt.

12.4. Stienen is nimmer aansprakelijk voor kosten, schade e.d. die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van zichtbare en/of verborgen gebreken aan door Stienen bij derden ingekochte en/of door derden aanStienen geleverde hulpmiddelen, waaronder-maar niet beperkt tot- diverse elektronicacomponenten, software en hardware ten behoeve van onder meer doch niet beperkt tot het door Stienen te produceren producten en systemen.

12.5 Stienen is tevens nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming en/of een gebrek van door Stienen bij derden of door opdrachtgever ingekochte hulpmiddelen en/of ingehuurde (rechts) personen zoals genoemd in artikel 8.2, 8.3. en 8.4., waaronder onder meer doch niet beperkt wordt verstaan schade aan en/ of overlijden van dieren en of andere roerende zaken, bedrijfsschade en schade wegens bedrijfsstagnatie en/of gederfde winst.
Ten aanzien van laatstgenoemde vorderingen vrijwaart de opdrachtgever Stienen volledig.
Stienen is gerechtigd zich ook jegens door haar ingeschakelde derden op deze bepaling te beroepen.

12.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gesteldheid van de plaats waarop of waarin de werkzaamheden van de levering plaatsvinden.

12.7 Stienen is nimmer aansprakelijk voor schade indien de door haar geleverde zaken op onjuiste wijze worden gebruikt, of worden gebruikt voor een andere bestemming dan waarvoor zij volgens Stienen geschikt zijn.

12.8 Stienen is nimmer aansprakelijk voor dataverlies en/of een inbreuk op de beveiliging van onder meer, doch niet uitsluitend, apparaten, netwerken, systemen, software, cloudgegevens, gegevensregisters en databanken en/of andere verwerkingssystemen in de ruimste zin van het word, die al dan niet per ongeluk of op onrechtmatige wijze ontstaat, al dan niet een interne of externe oorzaak heeft en al dan niet leidt tot enige schade door onder meer, doch niet uitsluitend, de vernietiging, het verlies, het gebruik, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, een en ander ongeacht oorzaak van voornoemd dataverlies en/ of inbreuk en ongeacht het platform waar voornoemd dataverlies en/of inbreuk plaatsvindt.
Opdrachtgever zal Stienen vrijwaren ten aanzien van alle schade als gevolg van dataverlies en/of inbreuk zoals omschreven in de eerste volzin van dit lid die ontstaat door een handelen, nalaten of een risico die voor rekening van opdrachtgever behoort te komen.
Opdrachtgever zal Stienen vrijwaren van iedere aanspraak van een derde (rechts) personen die schade hebben geleden als gevolg van een dataverlies en/of inbreuk zoals omschreven in de eerste volzin van dit lid.
Opdrachtgever is verplicht een passende (aansprakelijkheids)verzekering hiertegen af te sluiten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Stienen gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij gedurende de overmacht situatie de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Stienen tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

13.2 Zowel in het geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1, is Stienen gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst reeds uitgevoerde werkzaamheden en geleverde materialen/producten.

13.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Stienen onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

Artikel 14 Verval van recht

14.1 Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is verricht of afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij niet bij ontvangst, doch in elk geval binnen drie werkdagen na levering van de producten en diensten, daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan Stienen.

14.2.Stienen zal ten aanzien van alle klachten in de gelegenheid worden gesteld deze te controleren.
Bij gegrondbevinding door Stienen heeft Stienen –indien van toepas-sing- de keuze de zaken terug te nemen, te ruilen, een reductie op de prijs te geven of andere volgens haar gepaste maatregelen te nemen.

14.3 Klachten ten aanzien van facturen dienen uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum schriftelijk bij Stienen te worden ingediend, bij gebreke waarvan elk beroep op deze onjuistheden vervalt en de facturen bij wege van vaststelling als zijnde onbetwist hebben te gelden.

Artikel 15 Geschillen

15.1 Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Stienen en opdrachtgever c.q. andere contracterende partijen is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De exclusief bevoegde rechtbank in eerste aanleg is de rechtbank Limburg, locatie Roermond.
Indien zich een geschil voor- doet dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomsten, zullen partijen, voordat de rechter wordt aangezocht, eerst bij elkaar te raden gaan om in de geest van deze voorwaarden een regeling in der minne te beproeven.

15.3 Een geschil is aanwezig wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover daarmee door ons per rechtshandeling steeds schriftelijk is ingestemd.

16.2 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

16.3 Deze algemene voorwaardenzijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg- Noord.
Verder liggen zij te allen tijde ter inzage op het kantoor van Stienen en zullen zij op verzoek koste- loos worden toegezonden

Peter